CE4all ver.2.0


Softwarová aplikace "CE4all" je modulový produkt ekonomických agend určený pro malé firmy, živnostníky, tělovýchovné jednoty, zájmové organizace, fyzické osoby. Aplikace umožňuje přehledné, jednoduché a efektivní vedení evidencí spojených s aktivitami těchto subjektů, s podnikáním a plánováním podnikatelských aktivit. Nabízí vedení kompletní dokladové evidence, hlídání peněžních toků, tvorbu všech nezbytných dokumentů a sestav, tvorbu různých finančních přehledů, vykazování dotací ap. Počet zpracovávaných sublektů (firem) není omezen, přičemž každá z nich může být jiného typu (např. malá firma - plátce DPH; tělovýchovná jednota - není plátce DPH, živnostník - neplátce atd.).

Aplikace obsahuje následující moduly:


Podrobnější popis jednotlivých modulůModul "Fakturace" je určen k vystavování vlastních faktur, k evidenci faktur i přijatých. Modul využívá seznam partnerů (firem, živnostníků, fyzických osob aj). Spolupracuje s moduly, objednávek, dodacích listů a skladů. Dokáže generovat fakturované položky na základě pracovních výkazů, výdejek ze skladu či vytvořených dodacích listů . Naopak dokáže vygenerovat dodací listy k vystaveným fakturám. Mimo to může využívat nezávislých ceníků (prací, materiálových položek, katalogového seznamu) definovaných uživatelem aniž by musel s výše uvedenými moduly spolupracovat. K dispozici jsou přehledy jak z časového hlediska (měsíční, roční), tak nákladové (dle zakázek, středisek), případně přehledy dle partnerů. modul nabízí hlídání splatnosti faktur, přehledy dle délky prodlení splatnosti, vytváření upomínek a tvorbu penalizačních faktur.

Modul Peněžní deník (tzn. jednoduché účetnictví) umožňuje vést evidenci všech dokladů (pokladní, faktury, bankovní výpisy aj.) potřebných pro průkazné vedení jednoduchého účetnictví. Mimo různé verze peněžního deníku jsou k dispozici přehledy zisku a ztrát, přehledy pro výkaz DPH, nákladové přehledy (zakázky, střediska), podklady pro vykázání různých dotací (sponzorské, obecní, státní aj.), časové přehledy (denní, měsíční, roční). Modul samozřejmě také spolupracuje s moduly "Pokladna" (automatické zaúčtování pokladních dokladů do peněžního deníku), "Fakturace,Banky" (aut.zaúčtování vystavených faktur), přestože automatického zaúčtování získá hlavní význam až v modulu "Účetnictví" (podvojné). To proto, že modul "Peněžní deník" je schopen téměř zcela nahradit v jednoduché verzi účetnictví moduly "Pokladny" a "Banky".

Modul "Pokladny" slouží k vedení podkladních dokladů (příjmové, výdajové). Počet pokladen je libovolný. Každá pokladna je charakterizována především svojí měnou (korunová, eurová atd.). Zaevidované pokladní doklady lze automaticky zaúčtovat do účetnictví. Samozřejmostí jsou přehledy za období, za partnera nebo nákladové přehledy (středisko, zakázka).

Modul "Banky" slouží k vedení bankovních výpisů. Počet bankovních účtů a jejich druhů je libovolný (bežný, podnikatelský, úvěrový, hypoteční aj.). Opět platí, že záznamy y evidence bankovních výpisů lze automaticky zaúčtovat účetnictví.

Modul "Majetek" slouží k vedení evidence a inventarizaci drobného i hmotného majetku. Sleduje změny a stav (odepsáno, zničeno, prodáno atd.) majetku. Automaticky počítá a kontroluje účetní i daňové odpisy hmotného majetku. Vytváří inveturní seznamy pro kontrolu majetku. Samozřejmostí jsou roční přehledy o pořízení, vyřazení, zničení či odepsání majetku.

Modul "Sklady,ceníky" slouží pro vedení skladu (případně několika oddělených skladů), tj. evidenci skladových položek a evidenci pohybů (nákup=příjem na sklad, prodej=výdej ze skladu, rezervace). Pohyb na skladových položkách lze řešit buď jednoduchou evidenci daného pohybu nebo formou hromadných příjemek (např. hromadný nákup různých položek u dodavatele) či výdejek (např. výdej různých položek na danou zakázku). Cenové relace skladové položky jsou řešeny skladovou cenou a čtyřmi různými výdejními (prodejními) cenami (4 různé úrovně rabatu). Výdejky ze skladu mohou být využity pro automatické vytvoření dodacího listu a faktury, či pokladního dokladu.

Modul "Pracovní cesty" je určen pro vedení evidence firemního autoparku, tvorbu knih jízd, evidenci a zpracování cestovních náhrad, plánování pracovních cest, evidenci nákupů PHM, sledování a plánování servisních akcí firemních vozů. Vypočet cestovních náhrad (různé způsoby dopravy, včetně soukromých vozidel) při pracovních cestách (včetně zahraničních) probíhá automaticky. Jednoduše lze vytvořit cestovní příkaz i výkaz o uskutečněných cestách (jednorázově nebo za určité období obvykle měsíc) jako podklad pro výplatu cestovních náhrad. K dispozici jsou přehledy o pracovních cestách, vytíženosti firemního autoparku, nákladech (servisních, PHM aj.) na firemní vozidla aj. Novou funkcí je výpočet a výkaz silniční daně.

Modul "Rodinné rozpočty" je určen všem, kteří chtějí sledovat a plánovat finance v rámci rodiny. Na základě uskutečněných a plánovaných příjmů a výdajů lze stanovit finanční rezervy pro zamýšlené aktivity (dovolená apod.) či přepokládat finanční problémy a mít možnost včas jim předcházet. Evidence umožňuje rozlišení příjmů i výdajů z několika pohledů např. nezbytnosti (bydlení, energie) či zdroje (bankovní účty, hotovost apod.) nebo v závisloti na výsledku stavu financí (např. za předpokladu fin.rezervy zadáme do plánu předpokládaný výdej za dovolenou apod.).

charakteristiky :


Ukázky uživatelského prostředí aplikace


Modul fakturace

Ukázka logické struktury modulu fakturacedoplňkové služby :


Ceník aplikace CE4all (platný pro rok 2011)

pro firmy, živnostníky, fyzické osoby

modul cena za licenci školení,imlementace paušální poplatek
CE4All kompletní aplikace 4590,-Kč 390,-Kč 490,-Kč/rok

pro tělovýchovné jednoty, sport.kluby, neziskové sdružení

modul cena za licenci školení,imlementace paušální poplatek
CE4All kompletní aplikace 2250,-Kč 200,-Kč 300,-Kč/rok

Pozn.: Cena za aplikaci zahrnuje licenci pro práci a aplikací, medium s aplikací, s SQL serverem (možno stáhnout i na www.ibphoenics.com ), s ukázkovými příklady (které lze po zahájení práce s aplikaci vymazat). Cena za školení a implementaci zahrnuje 3-4 hodinové zaškolení uživatele, instalaci a nastavení aplikace, pomoc při zakládání základních číseníků a parametrů aplikace. Paušální poplatek zahrnuje aktualizaci aplikace (jak z hlediska legislativních změn, tak i nových autorových úprav a vylepšení a uživatelských úprav (v rozsahu do 20 hodin prací) a hot-line (e-mailový i telefonický).


Pozn.: Zájemce má možnost si pořídit jen ten nebo ty části aplikace (moduly), o které má zájem. Pak cena licence určí po dohodě s poskytovatelem aplikace na základě konkrétních požadavků zájemce.


Dotazy o podrobnější informace, příp. žádost o zaslání prezentace aplikace (.pps) směřovat na e-mail info@soft4all.cz


ing.Radek Kedruš IČO: 74818848 Poskytování software